Ne Yapıyoruz?

Dış İstihbarat

Türkiye’nin topraklarının, egemenliğinin, vatandaşlarının ve çıkarlarının dış tehditlere karşı korunması için yurt dışına yönelik faaliyetler yürütmekteyiz. Ulusal güvenlik ve stratejik çıkarlar doğrultusunda gerektiğinde yurt içi ve yurt dışı birimlerle iş birliği yapmaktayız. Dış gelişmelere ve küresel arenadaki değişikliklere uyum sağlamakta, stratejilerimizi sürekli yeniden değerlendirerek ortaya çıkan tehditlerin bir adım önünde olmaya önem vermekteyiz.

Sınır ötesi istihbaratı en hızlı ve en doğru şekilde toplamakta, hedef odaklı operasyonel çalışmalar yapmakta, analizlerimizi öngörülerimizle birlikte karar alıcı makamlara sunmaktayız. Türkiye’nin dış politika dinamiklerinin şekillenmesine etkin katkı sağlamakta, yabancı muhataplarla ikili ve çoklu platformlarda ilişkileri verimli şekilde sürdürerek istihbarat diplomasisi yürütmekteyiz.

Dinamik bir organizasyon yapısından faydalanarak dünyada hızla değişen yeni fırsatları yakalamak, jeopolitik, teknolojik ve güvenlik sorunlarını yakından takip edebilmek için proaktif bir prensiple çalışmaktayız.          

Dış İstihbarat
Eğitim
Ulusal veya uluslararası eğitimler, bilimsel toplantılar ve seminerler aracılığıyla personelimizin en son istihbarat prosedürleri ve yöntemleri hakkında bilgilenmelerini sağlamakta, mesleki uzmanlıklarını, yabancı dil yeterliklerini ve kişisel becerilerini geliştirmelerini amaçlamaktayız. İstihbarat alanında bir adım önde olmak için güncellenme ve gelişime odaklanmaktayız.

İşe yeni alınan personele mesleki eğitimler yanında mevzuat, etik ilkeler ve istihbarat çalışmaları hakkında temel bilgiler aktarmakta; ekip çalışması, kurum kültürü ve Teşkilâtımızı tanımlayan değerlere ortak bir bağlılığı teşvik etmekteyiz.

Bunların yanı sıra bilgi birikimimizi ve tecrübemizi Millî İstihbarat Akademisi çatısı altında yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle paylaşmaktayız. Böylece daha geniş bir akademik topluluğa ulaşmakta, istihbarat ve güvenlik çalışmalarında geleceğin uzmanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunmaktayız. Bu kapsamlı yaklaşımın personelimizin eğitim deneyimini zenginleştirdiğine, istihbarat camiasını bir bütün olarak güçlendiren bilgi alışverişi ağı kurduğuna inanmaktayız.
Eğitim
İstihbarat Koordinasyonu

Mevcut yasayla Teşkilâtımıza tevdi edilen görev kapsamında, bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görevlerinin gerektirdiği istihbaratı oluşturmasını, istenen haber ve istihbaratı elde etmesini, istihbarata karşı koymasını, elde edilen millî güvenliğe ilişkin haber ve istihbaratı MİT’e ulaştırmasını sağlayan bir istihbarat koordinasyonu yürütmekteyiz.

Ayrıca bakanlıklar, her tür kurum, kuruluş, yabancı istihbarat servisi ve kişi ile kendi görev ve etkinliğimize katkı sunabilecek nitelikte bilgi alışverişinde bulunmakta, iş birliği yapmaktayız. Bilgi toplama imkânlarımızı artırmak amacıyla kurum ve kişiler ile doğrudan ilişki kurabilmekte, uygun koordinasyon yöntemlerini uygulayabilmekteyiz.

İstihbarat Koordinasyonu
İstihbarata Karşı Koyma

Yabancı devlet, istihbarat servisi, kurum, kuruluş ve şahısların Türkiye’ye yönelik casusluk faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesi çalışmalarını yürütmekteyiz. Bu çalışmalar kapsamında, istihbarat toplayıcılarının erişebileceği bilgi ve kaynakları sınırlamak için güvenlik önlemleri almakta (gizlilik); istihbarat toplayıcılarına yanlış, eksik veya çelişkili bilgiler sunarak gerçeği anlamalarını veya doğru karar vermelerini engellemekte (yanıltma); istihbarat toplayıcılarının kimliğini, konumunu, niyetini, kaynaklarını, zaaflarını ve yöntemlerini tespit etmekte (karşı istihbarat); istihbarat toplayıcılarının faaliyetlerini engellemek veya bozmak için aktif veya pasif müdahalelerde bulunmakta (karşı eylem); istihbarat analistlerinin, karar vericilerin veya kamuoyunun algılarını, tutumlarını, inançlarını veya davranışlarını etkilemeye çalışan düşman propagandasını çürütmekte veya etkisiz hâle getirmekteyiz (karşı propaganda).

İstihbarata Karşı Koyma
Özel Faaliyetler
Ülkemizi korumak ve stratejik çıkarlarımızı gözetmek amacıyla yurt dışında aktif olarak operasyonel faaliyetlerde bulunmaktayız. Çeşitli yıkıcı, bölücü örgütlere karşı özel operasyonlar yürütmekte, yabancı topraklardan ülkemize tehdit oluşturan terörist faaliyetler başta olmak üzere devlet güvenliğimize yönelik her türlü tehditle mücadele etmekteyiz. Bu faaliyetlere karışan kişi ve grupları tespit etmek, bunlara karşı koymak için stratejik tedbirler uygulamakta, millî güvenliğimizin korunmasını sağlamaktayız.
Özel Faaliyetler
Siber İstihbarat

Kanunen verilen görevlerimizi yerine getirmek amacıyla her türlü teknik istihbarat usul, araç ve sistemlerini kullanarak teknik faaliyetler yürütmekte, siber tehdit ve güvenlikle ilgili bilgi, belge, haber ve veri toplamakta, kaydetmekte ve analiz etmekteyiz. Sistematik çalışma prensibimizle ve etkin, dinamik yapımızla sürekli gelişen teknolojiye uyum sağlamanın ve ülke sınırlarını aşan siber tehditlere karşı uluslararası iş birliği yapmanın kritik öneme sahip olduğu bilinciyle hareket etmekteyiz.

Siber İstihbarat
Sinyal İstihbaratı
Muhabere ve muhabere dışı sinyaller kullanarak erken ihbar ve ikaz bilgileri de dâhil olmak üzere haberleşme ve radar sinyallerini yakalayıp analiz etmekte, istihbarata dönüştürmekteyiz. Hasım iletişimini anlamak, askerî operasyonları desteklemek, terörizmi engellemek, tehditlere karşı erkenden önlem almak gibi kritik amaçlarla yürüttüğümüz faaliyetler kapsamında elde ettiğimiz istihbaratı derleyerek ilgili makamlara sunmaktayız.
Sinyal İstihbaratı
Terörle Mücadele
Etnik bölücü terör örgütleri, paralel yapılanmalar, radikal terör örgütleri, aşırı sol terör örgütleri ve her tür terör faaliyeti başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına, bütünlüğüne, bağımsızlığına, güvenliğine, anayasal düzenine ve kurumlarına yönelik tehditlerin eyleme dökülmeden evvel bertaraf edilmesi amacıyla çalışmalar yürütmekteyiz.

Devletin terörle mücadele konusunda millî güvenlik planlarının hazırlanmasına ve yürütülmesine temel teşkil edecek raporlar sunmakta, uluslararası iş birliği ve koordinasyonu tesis etmekte, hedefler doğrultusunda operasyonel çalışmalar icra etmekteyiz.
Terörle Mücadele