Millî İstihbarat Akademisi

9 Şubat 2023 tarihinde kuruluşu gerçekleşen Millî İstihbarat Akademisi, 6 Ocak 2024 tarihi itibarıyla faaliyetlerine başlamıştır.

Millî İstihbarat Akademisi; istihbarat, güvenlik ve strateji alanlarında lisansüstü eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetleri yürüterek Türkiye’de istihbarat alanının bir bilim dalı olarak yerleştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sunmayı hedeflemektedir. Akademi aynı zamanda Türkiye’nin istihbarat ve güvenlik alanındaki iddiasını güçlendirmeyi ve Türkiye’nin bu alandaki deneyiminin kavramsallaştırılmasına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Millî İstihbarat Akademisi bünyesindeki enstitülerde açılacak yüksek lisans ve doktora programlarına, üniversitelerin en az dört yıllık örgün eğitim veren ilgili lisans programlarından mezun olan ve Akademi şartlarını karşılayan herkes başvurabilecektir. Bu programlarda eğitim gören öğrenciler istihbarat, güvenlik, strateji, bölge çalışmaları, siber güvenlik ve kriptoloji, uydu-uzay sistemleri, yapay zekâ ile veri analitiği ve benzeri alanlarda çalışmalarını yürütebileceklerdir.

Akademinin temel faaliyet alanlarından bir diğeri ise bilimsel araştırmalar yapmak ve Ar-Ge projeleri geliştirmek ve yürütmektir. Türkiye’nin stratejik önceliklerini ve hedeflerini göz önünde bulundurarak istihbarat ve güvenlik alanlarında araştırmalar yapılması ve projeler üretilmesi, bu alanlarda çalışan akademisyenler ile uygulayıcıların ortak bir platformda buluşmasını sağlayacak nitelikte ulusal ve uluslararası düzeylerde çalıştay, seminer, konferans, kongre gibi organizasyonların düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Millî İstihbarat Akademisi yürüttüğü eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetleri ile istihbarat ve güvenlik alanında bilimsel bilgi üreterek bu birikimi uluslararası literatüre aktarmayı ve bu süreçte Türkiye’de nitelikli ve dünya ile entegre bir istihbarat çalışmaları topluluğu oluşturmayı amaçlamaktadır. Bununla beraber istihbarat, güvenlik, strateji ve bölge araştırmaları alanında çalışan ulusal ve uluslararası akademisyenler, öğrenciler, uzmanlar, siviller ya da kamu personeli için disiplinler arası araştırma platformu olarak işlev görmeyi ve bu alandaki ulusal ve uluslararası tartışmalara katkı sunmayı planlamaktadır.


MİSYON

- Türkiye’nin stratejik vizyonunun çizilmesine katkı sağlamak ve bu doğrultuda güvenlik, istihbarat ve bölge çalışmaları alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak
- İstihbarat ve güvenlik çalışmalarında akademik eğitim modülleri oluşturarak analitik düşünmeyi ve özgün araştırmayı teşvik etmek
- Bölge çalışmalarında teorik ve metodolojik yaklaşımlar geliştirmek, saha araştırmalarını teşvik etmek
- Türkiye’nin stratejik vizyonunu oluşturacak kadroların eğitilmesine destek olmak
- Türkiye’nin istihbarat ve güvenlik alanındaki deneyiminin kavramsallaştırılmasını ve uluslararası literatüre kazandırılmasını sağlamak


VİZYON

- Çok kutuplu dünyanın yeni rekabet ortamında Türkiye’de nitelikli ve dünya ile etkileşime açık bir istihbarat topluluğu oluşturmak
- Türkiye’de istihbarat çalışmalarının ülkemizin özgün ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda şekillendirilmesine katkı sağlamak
- Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri takibin yanı sıra değişim ve dönüşümlere yön verecek bir stratejik anlayışın kökleşmesini sağlamak

Foto_11.jpg
Prof. Dr. Talha KÖSE


MİLLÎ İSTİHBARAT AKADEMİSİ BAŞKANI HAKKINDA

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu (2000).
Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizleri ve Çözümleri programından yüksek lisans derecesi aldı (2002).
George Mason Üniversitesi Çatışma Analizi ve Çözümü Enstitüsünden doktora derecesini aldı (2010).
George Mason Üniversitesi (ABD), Maastricht Üniversitesi (Hollanda) ve Marmara Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi.
İstanbul Şehir Üniversitesi kuruluş sürecinde görev aldı ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı yaptı.
SETA düşünce kuruluşunda Toplum Masası Direktörlüğü ve Brüksel Masası Direktörlüğü görevlerini yürüttü.
İbn Haldun Üniversitesinin kuruluş sürecinde görev aldı ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı yaptı.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde görev aldı.
Uluslararası ilişkiler, çatışma çözümleri, barış inşası, Türk siyaseti, etnik ve mezhepsel kimlikler ve radikalleşme gibi konularda çalışmalar yürütmektedir. Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayımlanan çok sayıda bilimsel yayını bulunmaktadır. Köse, ulusal ve uluslararası akademik projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almıştır.


ÖNE ÇIKAN YAYINLAR


“Nasıl Bir Ortaklık? | Türkiye-AB İlişkilerini Yeniden İşler Kılmak”, SETA Yayınları, 2023.

“Is a New Opening Possible in Türkiye-EU Relations?” (Türkçesi: Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Bir Açılım Mümkün mü?), Insight Turkey, 25:2, (2023).

“Re-Negotiating Alevi Identity: Values, Emotions and Contending Visions on the Future” (Türkçesi: Alevi Kimliğini Yeniden Müzakere Etmek: Değerler, Duygular ve Çatışan Gelecek Vizyonları), SETA Yayınları, 2023.

“A Comparative Analysis of Soft Power in the MENA Region” (Türkçesi: ODKA Bölgesinde Yumuşak Gücün Karşılaştırmalı Analizi), Foreign Policy Analysis, 12:3, (2016).

“Teröre Karşı Toplumsal Hareket: Diyarbakır Anneleri”, SETA Yayınları, 2022.

“Countering Violent Extremism in Libya: A Peacebuilding Perspective” (Türkçesi: Libya'da Şiddet İçeren Aşırıcılıkla Mücadele: Barış İnşası Perspektifi), SETA Yayınları, 2020.

“Türkiye’de Üniversiteler ve Radikalleşme”, SETA Yayınları, 2019.

“A Sea Change in the MENA Region: External Interventions in Libya” (Türkçesi: ODKA Bölgesinde Deniz Değişimi: Libya'da Dış Müdahaleler), Insight Turkey, 22:4, (2020).

“Armenia and Turkey: An Overview of Relations and Prospects for Normalization” (Türkçesi: Ermenistan ve Türkiye: İlişkilere Genel Bir Bakış ve Normalleşme Beklentileri), Hrant Dink Vakfı Yayınları, 2019.

“Rise and Fall of the AK Party’s Kurdish Peace Initiatives” (Türkçesi: AK Parti'nin Kürt Barış Girişimlerinin Yükselişi ve Düşüşü), Insight Turkey, 19:2, (2017).

“Emigration and the diffusion of political Salafism” (Türkçesi: Siyasi Selefiliğin Göçü ve Yayılması), Party Politics, 23:6, (2016).

"Assessments of Turkish Foreign Policy in the Middle East During the Arab Uprisings" (Türkçesi: Arap Ayaklanmaları Sırasında Orta Doğu'da Türk Dış Politikasına İlişkin Değerlendirmeler), Turkish Studies, 16:2, (2015).

“Out-group trust and conflict understandings: The perspective of Turks and Kurds in Turkey” (Türkçesi: Grup Dışı Güven ve Çatışma Anlayışları: Türkiye'deki Türklerin ve Kürtlerin Bakış Açısı), International Journal of Intercultural Relations, Vol.40, (2014).

"Çözüm Sürecinin Yükseliş ve Düşüşü", Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, 4:1, (2017).

“Türkiye’nin Arap Baharı Sonrası Yumuşak Gücünün Etkisi ve Boyutları”, Avrasya Türk Kültürü Stratejik Araştırmalar Vakfı, 2014.

“Between Nationalism, Modernism and Secularism: The Ambivalent Place of Alevi Identities” (Türkçesi: Milliyetçilik, Modernizm ve Laiklik Arasında: Alevi Kimliklerinin İkircikli Yeri), Middle Eastern Studies, 49:4, (2013).

“Islamic Mediation of Ulema in Turkey” (Türkçesi: Türkiye'de Ulemanın İslami Arabuluculuğu), Negotiation and Conflict Management Research, 5:2, (2012).

“İran Nükleer Programı ve Ortadoğu Siyaseti: Güç Dengeleri ve Diplomasinin İmkanları”, SETA Yayınları, 2008.

"Türkiye’nin Ortadoğu’da Zorlayıcı Olmayan Dış Politika Araçları", Ortadoğu Analiz, 2014.

“Identity Dynamics of the June and November 2015 Elections of Turkey: Kurds, Alevis and Conservative Nationalists” (Türkçesi: Türkiye'de Haziran ve Kasım 2015 Seçimlerinin Kimlik Dinamikleri: Kürtler, Aleviler ve Muhafazakâr Milliyetçiler), Insight Turkey, 17:4, 2015).

“The AKP and the Alevi Opening: Understanding the Dynamics of the Rapprochement” (Türkçesi: AKP ve Alevi Açılımı: Yakınlaşmanın Dinamiklerini Anlamak), Insight Turkey, 12:2, (2010).