Merak Edilenler - Yetki ve Sorumluluklar


MİT mensupları silah taşıma yetkisine sahip midir?

MİT mensupları, 2937 sayılı Kanun'un 25. maddesi ve ilgili mevzuat gereğince memuriyetlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya taşıma ruhsatlı şahsî silahlarını meskun bölgeler dahil her yerde taşıma yetkisine sahiptirler.

MİT personeli hangi hallerde polise tanınan hak ve yetkileri kullanır ?

Genel zabıtaya tanınan hak ve yetkiler (kimlik sorma, arama, el koyma, yakalama ve ifade alma gibi) 2937 sayılı Kanun'un 6 ncı maddesine istinaden yürürlüğe konulan ilgili yönetmelik uyarınca;
Teşkilât'a ait her türlü tesis, bina ve araçlar ile mensuplara yönelik saldırı ve sabotajlara karşı koruma ve emniyetle görevli olan, İç güvenlik ve istihbarata karşı koyma konularında yürütülen operasyonları icra eden, MİT personeli tarafından kullanılır.

MİT personelinin bu hak ve yetkileri kullanırken güvenlik güçleri ile işbirliği yapması genel kural olmakla birlikte, İstihbarata karşı koyma (Kontr/Espiyonaj) konularında görevli personelimiz, genel zabıtaya tanınmış olan hak ve yetkilerin tamamını bizzat kullanabilmektedirler.

Teşkilâtınızda çalışmakta olan bir kimse hangi hallerde kimliğini açıklayabilir?

Genel prensip gizlilik olmakla beraber MİT mensupları, 2937 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinde belirtilen görevlerini yerine getirirken ve gerekli hallerde kimliklerini açıklayabilirler.

MİT'te çalışan herkes birbirini tanır mı? Tanıyorsa, gerçek kimliği ile mi, kod adıyla mı tanır?

MİT yasal bir kuruluş, mensupları ise yurt dışına ve Türkiye sathına yayılmış devlet memurlarıdır. Coğrafi şartlar ve görevin özelliği nedeniyle farklı ortam ve yerlerde çalışırlar. Bu koşullardaki bir iş yerinde insanlar birbirlerini ne kadar tanırsa, MİT mensupları da birbirlerini o kadar ve elbette gerçek kimlikleri ile tanırlar.

Üniversite öğrencisinin MİT'te staj yapması mümkün  müdür?

MİT'in gizlilik ilkesi ile hareket eden bir kurum olması nedeniyle staj yapılamaz.

Geri