İSTİHBARAT ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (İSAMER)

Son on yıllık süreçte, istihbaratın konusunu teşkil eden tüm olgular, geçmişte hiçbir dönemde olmadığı kadar dinamik bir çerçeveye oturmuştur. Bilginin hızı ve çeşitliliği arttıkça, siyaset mekanizmasının karar almasını kolaylaştıracak istihbaratın oluşumu süreci de karmaşıklaşmıştır. Bu hususa ilaveten, dünya genelinde son dönemde "İstihbarat Çalışmaları" yeni bir akademik alan olarak ortaya çıkmakta ve bu alanda çeşitli bilimsel ürünler sunulmaktadır.

Dünya istihbarat çevrelerindeki yukarıda belirtilen güncel gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla, Milli İstihbarat Teşkilatı Eğitim Merkezi (MİTEM) bünyesinde 2011 yılı itibarıyla bir araştırma merkezi kurulmuştur. İstihbarat Araştırmaları Merkezi (İSAMER), "akademik donanımı olan ve farklı istihbarat yaklaşımlarını takip edebilen yetişmiş insan kaynağından istifadeyle analizler gerçekleştirerek, istihbari faaliyetlerin iş akış süreçlerine yönelik yenilikçi, çözümcü ve uygulanabilir yöntemler ortaya koymak" gayesiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

İSAMER'in temel kurumsal hedefi, akademide yükselen bir disiplin olan istihbarat çalışmaları alanında, dünya servislerinin örnek aldığı ve görüşüne başvurduğu, kurumsallaşmış ve saygınlığı yüksek bir akademik merkez olmaktır.

İSAMER bünyesinde aşağıdaki iş ve görevler yürütülmektedir:

Dünya istihbarat literatürünün incelenmesi

İstihbarat alanında, bilimsel yayın çıkarılması ve akademik metin oluşturulması

Seminer, konferans, atölye çalışmaları (work-shop) ve tartışma oturumlarının düzenlenmesi

İstihbarat süreçlerine ilişkin analiz ve değerlendirme yapılması

Ulusal, bölgesel veya küresel düzeyde, istihbarat olgusu üzerine çalışmalar gerçekleştiren, düşünce ve strateji kuruluşları, akademisyenler, fakülteler ve benzeri kuruluşlarla işbirliğinin tesis edilmesi

Yabancı servisler ile eğitim ve istihbarat araştırmaları alanlarında eş güdüm ve iş birliği tesis edilmesi

Faaliyet alanına ilişkin yurtiçi ve yurtdışında icra edilecek olan seminer, konferans, eğitim çalışmalarına iştirak edilmesi ve bu çeşit etkinliklerin uluslararası seviyede düzenlenmesi

Geri